انیمیشن‌های آن را نیز مورد تغییر

انیمیشن‌های آن را نیز مورد تغییر
شرح واژه: