سرعت انتقال داده‌ها بهبود پیدا کند.

سرعت انتقال داده‌ها بهبود پیدا کند.
شرح واژه: