روان‌تر و دلنشین‌تر شده است؛

روان‌تر و دلنشین‌تر شده است؛
شرح واژه: