بروزرسانی، در همان چند دقیقه‌ی اول

بروزرسانی، در همان چند دقیقه‌ی اول
شرح واژه: