پشتیبانی از تم‌های مختلف است؛

پشتیبانی از تم‌های مختلف است؛
شرح واژه: