اگر هم یک دروغگوی آماتور و بد باشید،

اگر هم یک دروغگوی آماتور و بد باشید،