آشنایی با غربالگری 3 ماه اول بارداری

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏ گیرى به سن مادر مورد استفاده قرار میگیرد تا ریسک سند داون تریزومی ، سند ادوارد تریزومى و سند پاتو تریزومى محاسبه شود یکى از این اندازه‏ گیریها با سونوگرافى خاصى انجام میشود که به آن اندازه‏ گیرى میگویند و دیگرى آزمایش‏هایى است که روى خون مادر انجام مى‏شود اندازه‏ گیرى در سونوگرافى اندازه‏ گیرى با سونوگرافى خاصى که از ابتداى هفتة تا انتهاى هفتة باردارى قابل انجام است، صورت مى‌گیرد در این نوع سونوگرافى مقدار مایع در پشت گردن جنین که به آن مى‏گویند، اندازه‏گیرى مى‏شود تمام جنین‏ها در این قسمت داراى مقدارى مایع هستند که این‌مقدار در جنین‏هاى مبتلا به‌ سند داون تمایل به افزایش دارد سونوگرافى همچنین در موارد زیر کاربرد دارد - زنده بودن جنین را تأیید میکند - سن باردارى را تأیید مى‏کند - باردارى‏هاى دوقلو را تشخیص مى‏دهد

- آن دسته از اختلالات هنگام تولد را که در این سن باردارى قابل تشخیص هستند، بررسى مى‏کند آزمایش خون مادر در آزمایش خون مادر سطح دو ماده که معمولاً در خون تمامى زنان باردار ی مى‏شود مورد اندازه‏گیرى قرار مى‏گیرد -، و بتا آزاد در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنین به سند داون مقدار دو مادة مزبور تمایل به خروج از مقادیر مورد انتظار را نشان مى‏دهد


آشنایی با غربالگری 3 ماه اول بارداری